Stowarzyszenie Pokolenia

Stowarzyszenie „Pokolenia" przy Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu założone zostało w 2005 roku. Głównym zadaniem naszej organizacji jest wspieranie zadań realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, czyli ośrodek wsparcia działający na rzecz osób starszych i małych dzieci.

Cele jakie postawiło sobie Stowarzyszenie w statucie ukierunkowane są na wspólne dobro społeczności lokalnej. Nasza działalność opiera się na kontakcie ze środowiskiem i w tym zakresie szukamy różnorodnych form współpracy, między innym poprzez międzypokoleniową integrację osób starszych z młodszymi pokoleniami. Ludzi starszych i osoby niepełnosprawne staramy się angażować w życie społeczne miasta, propagujemy i rozwijamy działania, sprzyjające poszanowaniu osób w podeszłym wieku, w tym również osób niepełnosprawnych.

Naszymi celami są również: wspieranie terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej i społecznej oraz działania umożliwiające seniorom dostęp do kultury i rekreacji. Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszelkimi dostępnymi sposobami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Od 2012 roku stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

Przedmiot nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia:

  1.   Realizacja projektów i programów na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych
  2.   Wspieranie terapii zajęciowej w Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu
  3.   Organizacja turniejów, zabaw integracyjnych, balów seniora, spotkań świątecznych dla osób samotnych i starszych
  4.   Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku
  5.   Prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób starszych
  6.   Organizowanie warsztatów twórczych
  7.   Działalność wydawnicza
  8.   Promocja pracy socjalnej z seniorami i osobami niepełnosprawnymi